BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


Liên Danh Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Cty Bạch Đằng - Bộ Công An xét điều kiện trao học bổng như sau :

QUỸ TÌNH THƯƠNG VIỆT

09/06/2012 08:56

Liên danh Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao và Công ty Bạch Đằng - Bộ Công an hân hạnh đồng hành cũng Quỹ TÌNH THƯƠNG VIỆT.