BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


VIDEO Phân bón sinh học Bồ Đề 688 hướng tới một nền nông nghiệp bền vững

Giới thiệu về phân bón BODE688 và hiệu quả sản xuất

Bản tin BỒĐề688 trên kênh thời sự VTV1 Phần 2  (NEW)

Vài phóng sự chi tiết trên VTV1 về hiệu quả của phân bón BồĐề688 trên đất và cây trồng

Phóng sự ngắn trên VTV1 về hiệu quả của phân bón BồĐề688 trên đất và cây trồng

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Bản tin BỒĐề688 trên kênh thời sự VTV1

Vài phóng sự chi tiết trên VTV1 về hiệu quả của phân bón BồĐề688 trên đất và cây trồng