ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê

 Địa điểm mô hình : Các xã : Bờ Ngoong , Ia Tiêm , AlBá .Iapal , Ia Glai ,IaKor ,huyện Chư Sê,Tỉnh Gia Lai.