BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

GẠO SẠCH BỒ ĐỀ 688

 • Gạo sạch BỒĐỀ688 (1kg)

  Gạo sạch BỒĐỀ688 (1kg)

  • 39.000 ₫ / Loại 1kg
  • 192.500 ₫ / Loại 5kg
  • 380.000 ₫ / Loại 10kg
  • 950.000 ₫ / Loại 25kg
  • 1.900.000 ₫ / Loại 50kg
  Gạo sạch BỒĐỀ688 là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ , sản phẩm của đề án "chuyên nghiệp hoá
 • Gạo sạch BỒĐỀ688 (10kg)

  Gạo sạch BỒĐỀ688 (10kg)

  • 39.000 ₫ / Loại 1kg
  • 192.500 ₫ / Loại 5kg
  • 380.000 ₫ / Loại 10kg
  • 950.000 ₫ / Loại 25kg
  • 1.900.000 ₫ / Loại 50kg
  Gạo sạch BỒĐỀ688 là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ , sản phẩm của đề án "chuyên nghiệp hoá
 • Gạo sạch BỒĐỀ688 (25kg)

  Gạo sạch BỒĐỀ688 (25kg)

  • 39.000 ₫ / Loại 1kg
  • 192.500 ₫ / Loại 5kg
  • 380.000 ₫ / Loại 10kg
  • 950.000 ₫ / Loại 25kg
  • 1.900.000 ₫ / Loại 50kg
  Gạo sạch BỒĐỀ688 là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ , sản phẩm của đề án "chuyên nghiệp hoá
 • Gạo sạch BỒĐỀ688 (50kg)

  Gạo sạch BỒĐỀ688 (50kg)

  • 39.000 ₫ / Loại 1kg
  • 192.500 ₫ / Loại 5kg
  • 380.000 ₫ / Loại 10kg
  • 950.000 ₫ / Loại 25kg
  • 1.900.000 ₫ / Loại 50kg
  Gạo sạch BỒĐỀ688 là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ , sản phẩm của đề án "chuyên nghiệp hoá
 • Gạo đỏ BỒĐỀ688 (5kg)

  Gạo đỏ BỒĐỀ688 (5kg)

  • 39.000 ₫ / Loại 1kg
  • 192.500 ₫ / Loại 5kg
  • 380.000 ₫ / Loại 10kg
  • 950.000 ₫ / Loại 25kg
  • 1.900.000 ₫ / Loại 50kg
  Gạo sạch BỒĐỀ688 là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ , sản phẩm của đề án "chuyên nghiệp hoá