BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

Dịch vụ cải tạo đất

Chúng tôi nhận cải tạo đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, đất thoái hoá bạc màu, đất ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ,...

Dịch vụ cải tạo đất

Chi tiết

Chúng tôi nhận cải tạo đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, đất thoái hoá bạc màu, đất ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ,... Tư vấn kỹ thuật quy trình cải tạo đất và trồng rau sạch

Ghi nhãn đánh dấu

Tag phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.