BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

Thiết bị đo năng lượng trong đất và nước

Là công cụ đắc lực cho bà con nông dân đánh giá được chất lượng đất

Thiết bị đo năng lượng trong đất và nước

Chi tiết

Là công cụ đắc lực cho bà con nông dân đánh giá được chất lượng đất

Ghi nhãn đánh dấu

Tag phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.

Sản phẩm cùng loại