BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


1/ so sánh hiệu quả năng suất trên cây ăn trái

 2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây ăn trái

3/ các báo cáo kết quả trên cây ăn trái sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .


1/ so sánh hiệu quả năng suất trên cây cao su 

 2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cao su

3/ các báo cáo kết quả trên cây cao su sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

1/ so sánh hiệu quả năng suất trên cây chè

2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây chè

3/ các báo cáo kết quả trên cây chè sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

1/ so sánh hiệu quả năng suất trên cây tiêu

2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây tiêu

3/ các báo cáo kết quả trên cây tiêu sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

1/ so sánh hiệu quả năng suất trên cây cà phê

2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây cà phê

3/ các báo cáo kết quả trên cây cà phê sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

1/ so sánh hiệu quả năng suất các loại rau màu

2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên các loại rau màu

3/ các báo cáo kết quả trên các loại rau màu sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

1/ so sánh hiệu quả năng suất cây lúa

2/ hướng dẫn sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây lúa 

3/ các báo cáo kết quả trên cây lúa sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .