BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY LÚA

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

610 kg

14,000

8,540,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

22 lít

135,000

2,970,000

5,570,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học
& BỒĐỀ688

183 kg

22 lít

14,000
135,000

5,532,000

3,008,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

22lit

1,000 kg

135,000

3,000

3,000,000

2,570,000

(*)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN HIỆU QUẢ THỰC TIỄN

HQ-caylua

PSG-TS Tạ Minh Sơn - Nguyên viện trưởng viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đang so sánh kết quả đối chứng gốc lúa có sử dụng phân bón BỒĐỀ688 (gốc lúa bên phải) và lúa không sử dụng phân bón BỒĐỀ688.

HQ-caylua

Khi sử dụng phân bón sinh học BỒĐỀ688 sau 1 năm số lượng giun đất sẽ đạt 8 tấn trên 1 Hecta.

HQ-giun

Đối với thửa ruộng đối chứng không sử dụng BỒĐỀ688, lượng giun ít hơn rất nhiều lần.

HQ-giun

Hình ảnh mô phỏng hiệu quả của phân bón BỒĐỀ688 qua từng giai đoạn 1 năm, 2 năm, 3 năm đối với lúa và đất chuyên canh cây lúa.

HQ-caylua

Ghi chú:

(*) Các công thức này đã áp dụng trực tiếp tại Bắc Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Hà Nội, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Định. Năng suất tăng trung bình từ 10%-25% (Đặc biệt, ở Bắc Ninh, khi lúa bị nghẹt rễ và đạo ôn không phát triển được, sau khi sử dụng BỒĐỀ688, lúa phát triển tốt trở lại và tăng năng suất trên 15%.)

Thông tin đối chứng và địa chỉ liên hệ:

+ Ông Nguyễn Văn Khoát – PGĐ trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Ninh – Điện thoại

+ Ông Đỗ Văn Thành – Chủ nhiệm liên minh HTX Bắc Ninh