BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY ĂN TRÁI 

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

2050 kg

14,000

28,700,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

59 lít

135,000

7,965,000

20,735,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học
& BỒĐỀ688

615 kg

59 lít

14,000
135,000

16,575,000

12,125,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

59 lit

2500 kg

        135,000

            3,000

15,465,000

13,235,000

(*)


Ghi chú:

Công thức này được ap dụng tại Tiền Giang , Bến tre, Vĩnh Long…