BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN RAU, HOA MÀU

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

990 kg

14,000

13,860,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

32 lít

135,000

4,320,000

9,540,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học
& BỒĐỀ688

297 kg

32 lít

14,000
135,000

8,478,000

5,382,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

32

1,500 kg

135,000

3,000

8,820,000

5,0400,000

(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Các công thức này đã áp dụng trực tiếp tại Bắc Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Hà Nội, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Định. Năng suất tăng trung bình từ 10%-25% .